Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades pels usuaris i clients de Sandra Parés Parladé a través de la seva pàgina web, queden incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable Sandra Parés.

Sandra Parés és la titular de la pàgina web www.sandrapares.com i de la resta de dominis que té registrats i que redireccionen a aquesta pàgina, amb l’objecte d’informar, oferir, publicitar i vendre serveis de formació i teràpies, que al seu torn poden ser persones físiques o jurídiques.

Sandra Parés recull i emmagatzema les dades de:

a) Els usuaris de la pàgina web que de forma voluntària vulguin rebre informació sobre els productes i serveis que s’ofereixen i que s’hagin registrat amb aquesta finalitat.
b) Els clients a l’assistir en un curs, xerrada o assessorament personalitzat han facilitat les dades personals i de contacte.

Sandra Parés recollirà dades d’usuaris i clients a través dels formularis habilitats a la pàgina web www.sandrapares.com a aquest efecte. En cas que no s’emplenin els camps que siguin requerits com obligatoris no es podran continuar amb l’operació de registre.

Queda prohibit el registre de dades a la pàgina web als menors de 16 anys sense el consentiment dels seus representants legals. L’usuari serà responsable de la veracitat de totes les dades aportades i concretament de l’edat que s’exigeix ​​informar en el formulari de registre.

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per Sandra Parés per a les finalitats per a les quals han estat facilitades. L’usuari garanteix que les dades facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, Sandra Parés les cancel·larà, esborrarà o bloquejarà.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites , punts d’accés, etc.

Sandra Parés pel seu compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per recollir informació de caràcter personal.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Li preguem que consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Sandra Parés garanteix als seus usuaris i clients que les seves dades no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment informat i inequívoc per a la cessió concreta. No obstant això, Sandra Parés podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles 15 a 17 LOPD. Aquests drets es podran exercir enviant la corresponent petició, juntament amb una còpia del seu DNI mitjançant correu electrònic a l’adreça info  @  sandrapares.com.

De conformitat amb l’art. 9 LOPD i el Títol VIII RLOPD, Sandra Parés informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què queden exposades, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.